1. Bahtla, kaderle ilgili olan. 2. Bazı divan şairlerinin ortak mahlası.