Y Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • YA

  Hey, ey! mânasında nida olarak kullanılır. Arapçada başına geldiği kelimenin i'rabını ötre okutur. Yâ-Halimu, Yâ-Rahimu da olduğu gibi. Yâ, terkibli kelimelerin başına gelirse; baştaki kelimeyi üstün meftuh okutur. Yâ Rabbe-l Âlemîn de olduğu gibi.Yâ üç şekilde kullanılır:1- Müennes zamiri olur. Kübrâ $ Hüsnâ gibi.2- Harf-i inkâr olur.3- Harf-i tezkâr olur. Bu hâlde elifle olursa Harf-i nidâ dır. Bâzen te'kid için kullanılır: Yâ Allah, Yâ Rabbi denildiği gibi. Bazen teessüf, istimdad ve istigase ifade ettiği de olur. Yâ meded Allah, Yâ Allah! gibi. Yâ, terdif beyan eder. Ve yahut manasına: Ya gelir ya gelmez gibi. Taaccüb ve istigrab beyan eder: Ya öyle mi? de olduğu gibi. Tasdik bildirir: Evet, hay hay mânasını ifade eder. Gider yâ gibi.
 • YA

  Kur'ân alfabesindeki son harfin ismidir. Ebcedî değeri 10'dur. Hecâ harflerinin mahmuse kısmındandır. Şedide ile rihve arasında, ortadadır.
 • YA EYYÜHEL HOTO

  Ey vahşi, kaba dağ adamı!
 • YA LEYTE

  Keşke, ne olurdu.
 • YAB

  f. "Yaften: Bulmak" mastarından emir kökü olup, birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şifayab $ : Şifa bulan, iyileşen.
 • YABAN

  f. Çöl, sahra.
 • YABANİ

  Yabana mensub. Issız yerlerde yaşıyan. Yabancı, alışmamış.
 • YABENDE

  f. Bulan, bulucu. * Keşfeden, kâşif.
 • YABİS

  Kuru.
 • YABNAK

  f. Bulan, bulucu.
 • YA'BUB

  Hızla akan nehir. * Suyu çok olan ark. * Bulut. * Hızla giden at.
 • YÂD

  f. Anma. Hatırda tutma. Zikretme. * Hediye. * Hâtıra. * Hatır, gönül. * Uyanıklık.
 • YAD-BUD

  f. Armağan, yâdigâr.
 • YADBÜD

  f. Hâfıza kuvveti.
 • YADDAR

  f. Hatırda tutan, unutmayan.
 • YADDAŞT

  f. Hatırda tutulan şey. Hâtıra.
 • YADE

  f. Hâtıra.
 • YÂD-I ŞEBÂBET

  Gençlik hâtırası.
 • YÂD-İ HAZİN

  Hüzünlü hâtıra.
 • YADİGÂR

  Hatıra. Bir kimseyi veya bir şeyi hatırlatan.
 • YADKERD

  f. Hazırlama.
 • YAFE

  f. Saçma ve mânasız söz.
 • YAFES

  Hz. Nuh'un (A.S.) üçüncü oğlu. Tufandan sonra Hazar Denizinin kuzeyinde yerleşmiştir.
 • YAFTE

  f. "Bulunmuş, bulmuş, bulunan" mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeref-yafte $ : f. Şeref bulmuş.
 • YAFUF

  Turaç kuşunun yavrusu.
 • YAFUH

  Bıngıldak. Yeni doğan çocukların baş kemiklerinin arasındaki yumuşaklık.
 • YA'FUR

  (C.: Yaâfir) Tüyleri toprak renginde olan ceylân. * Ceylân yavrusu. * Gecenin beşte veya altıda bir bölümü. * Peygamberimizin merkebinin adı.
 • YAĞFİRULLAH

  Allah mağfiret eyler, eylesin, günahlarını örtsün (meâlinde söylenir).
 • YAĞMA

  f. Zorla mal alma, çapul. * Bir Türk boyu.
 • YAĞMAGER

  (C.: Yağmagerân) f. Çapulcu, yağmacı, zorba.
 • YAĞMAGERÎ

  f. Çapulculuk, yağmacılık.
 • YAH

  f. Buz.
 • YAHAMİM

  (Yahmum. C.) Kara dumanlar.
 • YAH-AVER

  f. Buzlu şerbet, buzlu su.
 • YAHBESTE

  Buz tutmuş, donmuş, buz bağlamış.
 • YAHÇE

  f. Donmuş yağmur taneleri, dolu taneleri.
 • YAHMUM

  (C.: Yahâmîm) Kara duman. * Tütün. * Kara nesne.
 • YAHMUR

  Yaban eşeği.
 • YAHNİ

  f. Et yemeği, yahni. * Azık, zahire. * Pişmiş şey.
 • YAHPARE

  f. Buz parçası.
 • YAHTE

  f. Benzer, misil, eş, nazir. * Oda. * Küçük küp.
 • YAHTEMİL

  İhtimal.
 • YAHUD

  f. İsterseniz, veyâ. İyisi.
 • YAHUDİ

  Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî. (Bak: İsrail)Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.(Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur'anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa'y ü ameli, sermaye ile mübareze ettirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzâaf riba yapıp bankaları te'sise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. S.)
 • YAHYA (A.S.)

  Zekeriya'nın (A.S.) oğludur. Benî İsrail Peygamberlerinden ve İsa Aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel edenlerden olmuştu. Hz. İsa'dan (A.S.) önce Tevrat'a göre hareket ederdi. Kudüs'ün o zamanki reisi, Hz. Yahya'nın, Hz. Musa şeriatı üzere amel etmediğini ileri sürdüklerinden şehid ettiler.
 • YAHYAH

  Beri gel demektir.
 • YAİS

  (Ye's. den) Ümitsiz, kederli, me'yus.
 • YAKAZA

  (Bak: Yakza)
 • YAKAZAN

  Uyanık kimse. * Tozu yükselen toprak.
 • YAKIK

  Katı nesne.