L Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • LA'

  Korkak.
 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya yersiz inkârda kullanılır. "Yoktur, değildir" gibi. Mâzi fiilinin evvelinde bulunan Lâ, duâiye olur. Lâ zâle sıhhatehu: "Sıhhati zâil olmasın" sözündeki gibi. * Harf-i atıf da olur. Ve mâba'dını makabline nefyen rabt eder ve irabı da ona tâbi kılar. $ "Şeref edeb iledir, neseb ile değildir" sözündeki gibi. * Vav edatıyla beraber olursa, atıf edatı vav olur, lâ da nefyi te'kid eder.
 • LÂ VE NEAM

  Hayır ve evet. (Daha çok, hiçbir fikir beyan edilmediği zamanlar kullanılır.)
 • LÂ YEZALÎ

  Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili.
 • LAAHLÂKÎ

  Ahlâk dışı. Terbiye hârici.
 • LAAKALL

  En az. Hiç olmazsa.(Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı, yarın ise; senin elinde sened yok ki, ona mâliksin. Öyle ise; hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Lâakall günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviyye olan bir mescide veya bir seccadeye at. S.) Yani beş vakit namazı kıl.
 • LAALETTAYİN

  Gelişigüzel. Ayırd etmeksizin. Rastgele.
 • LAALGUN

  f. Kırmızı renkte. Al renkte.
 • LAALİK

  Doğrulukla kalkıp durmak.
 • LAALLE

  Arabçada olması mümkün şeyler için kullanılır. Ola ki, umulur, ümid edilir, umulur ki mânâlarınadır. Ümide veya endişeye delâlet eder. (Bak: İnne)
 • LAANALLAH

  Allah lânet etsin.
 • LAANE

  Lânet etti. (mânâsına fiil.)
 • LAAS

  Dudağın rengi açık siyâha yakın olmak.
 • LAAS

  Çok yemek, çok içmek.
 • LA'B

  Ağızdan salya akmak.
 • LABE

  f. Yalvarma, yaltaklanma, dalkavukluk etme. Acz gösterme. * Bu yolda söylenen söz.
 • LA'BE

  Bir kere oynamak.
 • LABE'S

  Beis yok, zararsız.
 • LABİRENT

  Fr. Bir defa içine girildiğinde çıkış yolu çok güçlükle bulunabilen bina. * Çok karışık ve birbirini kesen yol.
 • LABİS

  Giyinmiş. Giyen.
 • LABİŞARTIN

  (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.LABORATUVAR : Fr. İlmî ve sınaî çalışma ve araştırmalar yapmak için çeşitli cihaz ve malzemelerin bulunduğu yer.
 • LABÜDD

  Çok lâzım. Elzem. Gerekli. * Her halde. Mutlaka. Muhakkak. * Ayrılık yok.
 • LAC

  Dar şey. Geniş ve bol olmayan nesne.
 • LAC

  f. Çıplak.
 • LA'C

  (C.: Levâıc) Halecan etmek. * Acı vermek, elem vermek. * Yakmak. * Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.
 • LACEREM

  şüphesiz, elbette, besbelli. * Nâçar, zaruri.
 • LACEVAB

  Cevapsız. Cevapdışı.
 • LACEVERD

  Lacivert. * Koyu mavi renkte değerli bir süs taşı.
 • LACEVERDÎ

  f. Lacivert renkte.
 • LACÎ

  Muslih, ıslah eden, terbiye eden.
 • LACİN

  Ağaçtan dökülen yaprak. * Ağaçtan yaprak indirme.
 • LAÇ

  f. Oyun etme, aldatma, hile yapma.
 • LAD

  f. Duvar.
 • LADE

  f. Ahmak, akılsız, ebleh.
 • LADEN

  f. Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk.
 • LADİNE

  f. Kendir.
 • LADİNÎ

  Dinle alâkası olmayan. Dinsiz. Din dışı. (Bak: Lâik)
 • LAEDRÎ

  Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm. (Bak: Sofizm)
 • LAF

  f. Konuşma, tekellüm. * Söz, lâkırdı.
 • LAFAHR

  Fahirsiz. İftiharsız. İftihar etmeksizin. * Fahrolmasın.
 • LAF-I GÜZAF

  f. Boş yere söz. Boş lâkırdı.
 • LAFİYUN

  Sütleğen cinsinden bir ot.
 • LAFK

  İki şeyi birbirine çarpma.
 • LAFZ (LAFIZ)

  Ağızdan çıkan söz, kelime. * Bir şeyi atmak.
 • LAFZA

  Bir tek söz veya kelime.
 • LAFZA-İ CELÂL

  İsm-i Celâl, Allah lâfzı.
 • LAFZAN

  Lafız itibariyle. Söz olarak. Söyleyerek. Yazılı olmıyarak.
 • LAFZEN

  f. Geveze, çok konuşan. * Övünen, kendini medheden.
 • LAFZ-I ALLAH (LAFZULLAH)

  Allah isminin lâfzı.
 • LAFZ-I ÂM

  Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi.
1 2 3 4 5 6
...
23
Sonraki»