L Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • LAFZ-I HAS

  Bir mânâya münferiden başlı başına vaz' olunan lâfızdır. Hasan, Hüseyin, insan, erkek, kadın lâfızları gibi.
 • LAFZ-I KÜLLÎ

  Man: Mânâsı umumi ve herkesçe müşterek olan lâfız. "İnsan" gibi.
 • LAFZ-I MUHTEMEL

  Huk: İki veya daha ziyade mânâya hamli mümkün bulunan sözdür ki, hangi mânânın kast olunduğu mücerred rey ile değil; deliller ve karineler ile tayin olunur.
 • LAFZ-I MURAD

  Mânâsı için olmayıp lafzı için söylenen kelime, söz.
 • LAFZ-I MÜFESSER

  Huk: Tahsis ve te'vile ihtimâl bırakmıyacak derecede açık olan sözdür ki, onunla amel vâcib olur.
 • LAFZ-I MÜREKKEB

  Man: Mürekkeb lafız. Cüzlerden biri, mânâsının cüzlerinden birine delâlet eden lafız.
 • LAFZ-I MÜŞEBBİ'

  Doyurucu, tatmin edici söz.
 • LAFZ-I MÜŞTEREK

  Huk: Birçok müsemması bulunan lafızdır ki, hangi mânâ kasdolunduğu taayyün etmediği surette mânasız addolunur, onunla amel olunmaz.
 • LAFZ-I VÂHİD

  Tek söz.
 • LAFZ-I ZÂHİR

  İbaresi işitilmekle ancak bilinen, yâni söyleyenin maksadı düşünülmeye muhtaç olmadan derhal mânâsı anlaşılan sözdür. Bunun zıddına hafi denir.
 • LAFZÎ

  Lafza ait ve müteallik. * Gr: Kelimenin söylenişine ve yapısına aid, onlarla alâkalı.
 • LAFZİYE

  Sözde ve yazıda görülen ve çok defa tasannua kaçan kelime süsleri.
 • LAFZ-PERDAZANE

  f. Çeşitli ve çok söyleyerek.
 • LAFZULLAH

  Allah lâfzı. (Bu kelime Kur'ân-ı Kerimde 2806 defa zikredilmiştir. Bu lâfız bütün "sıfat-ı kemâliyeyi" tazammun eden bir sadeftir.)
 • LAG

  f. Lâtife, şaka. * Oyun.
 • LAGAR

  f. Cılız ve zayıf hayvan.
 • LAGARÎ

  f. Cılızlık, zayıflık.
 • LAGB (LÜGÂB)

  Zahmet, meşakkat. * Güve yemiş kuş kanadı. * Zayıf adam.
 • LAGIB

  Acıkmış ve yorulmuş kişi.
 • LAGİYE

  Edebe aykırı ve fena söz.
 • LAGLAGA

  (C.: Laglag) Ördekten küçük bir güzel kuştur, başında az miktar beyaz tüyü vardır. Türk diyârında yavrusunu çıkarıp kış günlerinde Mısır'a gider.
 • LAGM

  İnanmayacak söz söylemek. * Bulaşmak.
 • LAGT

  Hafif hafif ses çıkarma. Mırıldanma.
 • LAGV

  Faydasız çirkin söz. * Köpeğin ürkmesi. * Deve avazı. * Rağbet olunmayan nesne. * Hükümsüz. * Kaldırmak. * Hata etmek. * İbtâl etmek.
 • LAGVİYYAT

  (Lagv. C.) Lağvlar. Boş sözler.
 • LAGY

  Avaz, ses, savt. * Yaramaz fuhuş sözler.
 • LAGZ

  Kayma, sürçme.
 • LAGZAN

  f. Kayan, sürçen.
 • LAGZİDE

  f. Kaymış, sürçmüş.
 • LAGZİDE-PÂ(Y)

  f. Ayağı kaymış. Ayağı sürçmüş.
 • LAGZİŞ

  f. Sürçme, kayma. * Kayış, sürçüş.-LAH : f. Kelimenin sonuna ilâve olunarak "yer" mânâsını verir. Meselâ: (Senglâh: Taşlık yer.)
 • LAĞIM

  Kaleleri düşürmek için gedik açmak veya düşman ordugâhına zarar yapmak maksadıyla açılan ve barut konulup atılan yerler. Bu işi yapanlara "lâğımcı" denilirdi. Sonradan bu türlü işlere "İstihkâm" denilmiş ve o ad altında askeri teşkilât yapılmıştır. * Kazurat ve çirkef sularının akmasına mahsus örtülü yol.
 • LAH'

  (Gövde) sülpük ve sarkık olmak.
 • LAHA

  Boş ve faydasız sözler konuşmak. * Ekmeği ıslatıp yemek. * Gıda. * Aldatıp kandırmak. * Karnın sarkık ve sülpük olması.
 • LAHA

  f. Yama.
 • LAHAMET

  Semizlik, etlilik, şişmanlık.
 • LAHAN

  Bozulup kokmak.
 • LÂHAVLE

  (Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim" cümlesinin kısaltılmışı ki, "Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır." meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir.
 • LÂHAYR

  Uğursuz, hayırsız.
 • LÂHAYRE FİH

  Bu işte hayır ve uğur yok.
 • LAHB

  Sür'atle gitmek. * Eti kemikten ayırıp soymak.
 • LAHC

  Dar olmak. * Bir nesne, kabında paslanıp çıkmamak.
 • LAHD (LUHD)

  (C.: Lühud) Mezar. Üstü yükseltilerek yapılan mezar. * Eğilmek. * Bir tarafına meyilli olan çukur.
 • LAHE

  f. Yama.
 • LAHF

  şiddetli vuruş.
 • LAHF

  Örtmek, setr etmek.
 • LAHH

  Ulaşmak, varmak. * Yağmuru kesilmeyen bulut.
 • LAHH

  Göz yaşının çok olması.
 • LAHHAM

  Kaz gibi büyük, başı kızıl, kanadı kara bir kuş. Vezega dedikleri keler.
 • LÂHIK

  Yetişen, ulaşan, erişen. Eklenen, katılan. * Fık: Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan.