L Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • LA'L-GUN

  f. Al renkli. Kırmızı renkli.
 • LA'L-RENG

  f. Kırmızı renkli. Al renkte.
 • LA'LUS

  Kurt, zi'b.
 • LÂM

  Kur'ân alfabesinde yirmialtıncı harf olup, ebcedi değeri otuzdur.
 • LÂMEHALE

  Hilesiz. * Çaresiz, imkânsız, ister istemez.
 • LÂMEŞRU

  Meşru olmayan, şeriata uymayan, umumi nizam harici.
 • LÂM-I CER

  Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu "i" diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi'de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir.
 • LÂM-I TA'RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK

  Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta'rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta'rif ile olur. Harf-i ta'rif bir kelimeyi belirsiz halden belirli hâle koyar. Muayyeniyyet mânâsını verir. Bunlar elif ve lâm harflerinden teşekkül eder. El-Mekteb'de olduğu gibi. Mekteb herhangi bir mektebdir. El-Mekteb dendiğinde bizce muayyen, belli olan bir mekteb mânâsını ifade eder. Başına harf-i ta'rif gelen kelimeden tenvin kalkar. Nekre iken ma'rife olur.
 • LÂMİ'

  Parlak. Parlayan.
 • LÂMİA

  Parlak. Parlayan. Parıldayan.
 • LÂMİH

  (Lâmiha) (Lemh. den) Parlıyan, parıldıyan. Parlak.
 • LÂMİS

  El ile tutup yoklayan. Dokunan. Temas eden.
 • LÂMİSE

  Dokunma hissi, duygusu. El ile olan his. Bir şeyin cesâmetini anlama duygusu.
 • LÂMİ-ÜN NUR

  Nur saçarak parlıyan.
 • LAMME

  Cin çarpması. Çarpıklık. * Yaramaz nesne.
 • LÂM-UL ÂKIBET

  Neticeyi, âkibeti bildiren lâm.
 • LÂM-UT-TAKVİYE

  Takviye lam'ı. Bu harf Arabçada ve yerine ve mânâsına da kullanılır.
 • LÂM-UT-TA'LİL

  İllet ve sebeb bildiren lâm'dır.
 • LÂM-UZ-ZARFİYE

  Zaman bildiren lâm.
 • LÂMÜDRİK

  Anlamayan. İdraksiz. İdrak etmeyen.
 • LÂMÜSELLİM

  Hayır! Hiç teslim etmem!
 • LÂM-ÜT-TAHSİS VE TEMELLÜK

  Ait olma ve sâhib bulunmayı bildirir. (Bak: Li)
 • LA'N

  Lânet etme. Lânetleme.
 • LÂN

  f. Hakikatsızlık, vefasızlık.
 • LÂNAZÎR

  Eşsiz, nazirsiz, benzersiz. Eşi ve benzeri olmıyan.
 • LANDO

  Fr. Üstü önden ve arkadan açılıp kapanır, körüklü, geniş araba nevilerinden biridir. Halk arasında "Landon" şeklinde telâffuz edilen bu araba, fayton ve kupalara nazaran daha ağır ve gösterişli idi.
 • LÂNE

  f. Yuva, ev.
 • LÂNEGİR

  f. Yuva tutan.
 • LÂNE-İ HARAB

  Bozulmuş yuva.
 • LÂNE-İ NERMİN

  Sıcak ve yumuşak yuva.
 • LÂNE-İ PEDER

  Baba yuvası. Peder evi.
 • LA'NET

  Nefret. Tiksinti. Allah'ın rahmetinden mahrumiyyet.(Ehl-i Sünnet'in ve İlm-i Kelâm'ın azîm imamlarından meşhur "Sa'deddin-i Teftezanî", Yezid ve Velid hakkında tel'in ve tadlile cevaz vermesine mukabil "Seyyid-i Şerif-i Cürcanî" gibi Ehl-i Sünnet Velcemaat'in allâmeleri demişler: "Gerçi Yezid ve Velid, zalim ve gaddar ve fâcirdirler; fakat sekeratta imansız gittikleri gaybidir. Ve kat'i bir derecede bilinmediği için, o şahısların nass-ı kat'i ve delil-i kat'i bulunmadığı vakit, imanla gitmesi ihtimali ve tevbe etmek ihtimâli olduğundan, öyle hususi şahsa lânet edilmez. Belki $ gibi umumi bir ünvan ile lânet caiz olabilir. Yoksa zararlı, lüzumsuzdur." diye "Sa'deddin-i Teftezanî"ye mukabele etmişler. R.N.)
 • LA'NETULLAH

  Allah lânet eylesin mânâsında beddua.
 • LA'NETULLAHİ ALEYH

  Allah'ın lâneti onun üzerine olsun.
 • LÂRAYB

  şüphesiz, şeksiz, tereddütsüz.
 • LÂRAYBE FİH

  Onda hiçbir şüphe yoktur.
 • LARKÎ

  Keçiboynuzu.
 • LAS

  f. Köpek, kelb. * Adi ipek. * Dişi hayvan.
 • LA'SA

  Dudağının rengi az siyâha yakın olan kadın. (Müz: El'as)
 • LASAF

  Bir cins hurma. * Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne. * Yapışmak. * Kurumak. * Parlamak.
 • LASAGA

  Hindibâ denilen ot.
 • LÂSANİ

  Tek, vâhid. İkincisi olmayan.
 • LASB

  Yapışmak. * Dar olmak.
 • LASG (LÜSUG)

  Kemik üstündeki derinin zayıflıktan kuruması.
 • LASIB

  (C.: Levâsıb) Yapışkan. * Dar ve derin kuyu.
 • LASIK

  Yapışık, yapışmış olan. Yapışıcı, yapışkan.
 • LASÎF

  Parlayan, parıldayan. Parlayıcı.
 • LASİYYEMA

  Bâhusus. Hususan. Buna gelince. Herşeyden ziyade. Ençok.
 • LASK

  Yapışmak. Yapışık olmak. Ulaşmak.
 • LASS

  (C.: Lüsus-Elsâs) Hırsız, sârık.