S Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • SA

  f. Benzetme edâtı olan "âsâ" nın hafifletilmişidir. Meselâ: Anber-sâ $ : Anber gibi.
 • SA

  (-Sây) f. Sürücü, süren.
 • SA'

  Vakitler, saatler, zamanlar.
 • SA'

  1040 dirhemlik hububat ölçeği. Kile.
 • SA'

  Çiy, rutubet, şebnem. * Kur'an-ı Kerim alfabesindeki dördüncü harfin adı.
 • SAAB

  Zor, güç, çetin.
 • SAADE

  Yokuş başı.
 • SAÂDET

  Mes'ud oluş. Talihi iyi olmak. Mutluluk. Said olmak. Allah'ın rızasına ermiş olmak. Her istediğine kavuşmuş olmak.
 • SAÂDET-ÂVER

  Saâdet verici.
 • SAÂDET-BAHŞ

  f. Saâdet veren, sevindiren, ferahlandıran.
 • SAÂDET-HAH

  Saâdet isteyen. Saâdet dileyen.
 • SAÂDET-HANE

  f. Büyük bir kimsenin evi.
 • SAÂDET-İ DÂREYN

  İki cihan saadeti, dünya ve âhiret saadeti.
 • SAÂDET-İ EBEDİYE

  Büyük ve ebedî saâdet. Âhiret saâdeti.(Saâdet-i ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı: Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı ise; saâdet-i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikâh olmak üzere üçtür. Ve bu üç esasın derecelerine göre saâdet-i cismaniye tebeddül eder. Ve bu kısım saâdeti ikmal ve itmam eden hulud ve devâmdır. Çünkü saâdet devam etmezse, zıddına inkılab eder.Cennet'te lezzetin devamı mes'elesi ise: Evet, lezzetin hakiki lezzet olması zeval görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de elemdir; hatta zevalinin tasavvuru bile elemdir. Evet bütün mecazî âşıkların eninleri, bağırıp çağırmaları, bu kısım elemdendir. Ve bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamalar, vaveylâlar hep mahbubların firak ve zevallerinin tasavvurundan neş'et eden elemdendir. Evet pek çok muvakkat lezzetler var ki, zevâlleri daimi elemleri intac ettiği gibi, çok elemlerin zevali de leziz lezzetlere bâis olur. Lezzet ve nimet ise, devam etmek şartiyle lezzet ve nimet sayılabilir. İ.İ.)(...Saâdet-i ebediyyeye muktazi vardır. Ve o saâdeti verecek Fâil-i Zülcelâl de muktedirdir. Hem harab-ı âlem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vâki' olacaktır. Yeniden ihya-yı âlem ve haşir mümkündür hem vâki' olacaktır. S.)(Dikkat edilse şu kâinatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasdî vardır. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kasd görünür. Hattâ her şeyde bir nur-u kasd, her şe'nde bir ziya-yı irade, her harekette bir lem'a-yı ihtiyar, her terkibde bir şule-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte eğer saâdet-i ebediyye olmazsa, şu esaslı nizam, bir suret-i zaife-i vâhiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan mâneviyat ve revabıt ve niseb, heba olup gider. Demek nizamı nizam eden, saâdet-i ebediyedir. Öyle ise, nizam-ı âlem saâdet-i ebediyeye işaret ediyor... S.)
 • SAÂDET-İ UZMA

  Büyük saâdet. Âhiret saâdeti, saâdet-i ebediye.
 • SAÂDET-MEÂB

  f. Saâdet sâhibi. Saâdet bulan.
 • SAÂDET-MEND

  f. Bahtiyar, mutlu. Saâdet bulmuş olan.
 • SAÂDET-MENDÎ

  f. Mutluluk, bahtiyarlık.
 • SAÂDET-RESAN

  f. Saâdete ulaştıran. Saâdet bulan.
 • SAÂDET-SARAY

  Saâdetli saray.
 • SAÂDET-SARAY-I EBEDİYYE

  Ebediyyetin saâdetli sarayı. (Cennet kastediliyor)
 • SAÂDET-SARAY-I İSTİKBAL

  İstikbalin saâdetli sarayı.
 • SAÂDET-SARAY-I MEDENİYET

  Hakikî ve İslâmî bir medeniyet vasıtasıyla olan bir hayat saâdeti.
 • SAAK

  Bir şiddet sebebi ile helâk olmak, ölmek, bayılmak. * Aklın gitmesi.
 • SAAL

  Dikkat.
 • SAALİB

  (Sa'leb.C.) Tilkiler.
 • SAALİK

  Dilenciler. * Serseriler. * Kalenderler. * Dervişler.
 • SAAN

  Suya yakın yerde develerin yattığı yer.
 • SAAT

  Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman. * Kıyâmet.
 • SAAT

  Saatler. Vakitler.
 • SAAT-İ İCABE

  Duaların kabul olduğu ve insanlarca gizli ve gaybî olan, Cuma gününde bir vakit.
 • SAAT-İ MUHTAR

  Uğurlu vakit.
 • SAB

  Bir acı otun suyu.
 • SAB'

  Parmakla işaret etmek.
 • SA'B(E)

  (C.: Sıâb) (Suubet. den) Zor, güç, çetin. * Zorlu, güçlü kuvvetli.
 • SABA

  Hevâ ve nefsine meyletme. Delikanlılık.
 • SABA

  Gün doğusundan esen hoş ve lâtif rüzgâr.
 • SABA-BERABER

  f. Sabâ rüzgârı gibi lâtif ve hafif.
 • SABABET

  Şiddetli sevgi. Âşıklık.
 • SABAE

  Bir dinden bir dine geçmek.
 • SABAH

  Gün doğmasına yakın vakitten, öğle vaktine kadar olan zaman.
 • SABAHAT

  Yüz güzelliği. Güzellik, hüsün ve cemâl.
 • SABAHAT-I SİMA

  Yüz güzelliği.
 • SABAHGÂH

  f. Sabah vakti.
 • SABAREFTAR

  f. (En fazla at için kullanılan bir tâbirdir) Rüzgâr gibi çabuk ve hafif giden. * Hoş ve lâtif yürüyüşlü.
 • SABARET

  Kefalet.
 • SABAT

  (C.: Sevâbıt-Sâbâtât) Pazar sokağı, iki duvar arasının örtüsü (altı yol olur.)
 • SABAVET

  Çocukluk, sabilik.
 • SABAYA

  (Sabiyye. C.) Büluğ çağına varmamış küçük kızlar. Kız çocukları.
 • SABB

  Dökmek, akıtmak, boşaltmak. Dökülmek. * Aşık, tutkun.
1 2 3 4 5 6
...
66
Sonraki»