Z Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • Z?YUT

  (Zeyt. C.) Yağlar.
 • ZA

  Ze harfinin adı.
 • ZA

  (-Zây) f. " Doğuran" anlamına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nâdire-zâ $ : Nâdir şeyler yapan, bulunmaz şey meydana getiren.
 • ZA

  Zı harfinin bir adı. "Zâ-yı mu'ceme" de denir. Noktalı olduğundan dolayı " : tı" harfinden ayırdetmek için bu isim verilmiştir.
 • ZA

  Sâhib, malik, erbab, ehil mânalarında olup, "Zî" ve "Zû" şeklinde de kullanılır. (Müennesi "Zât" dır)
 • ZA

  Bu, şu mânalarına gelir. Ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hâkezâ: Bunun gibi, böyle.
 • ZAAF

  (Bak: Za'f)
 • ZAAL

  Şâdlık, neşeli oluş, neşat.
 • ZAAN (ZIÂN)

  Deve üstüne mahfe bağladıkları ip.
 • ZAAR

  şiddetli korku.
 • ZA'AR

  Zâlim kimse ki herkes ondan korkar.
 • ZAARRE

  Kişinin ahlâk ve huyunun kötü olması.
 • ZAAZİ'

  (Za'zaa. C.) Sarsmalar, ırgalamalar.
 • ZAB

  (Zevben - Zevebânen) Eriyen, erimiş, eridi.
 • ZA'B

  Def'etmek, kovmak. * Doldurmak.
 • ZA'B

  Avaz, ses, savt. * Bacanak.
 • ZAB'

  Sırtlan.
 • ZABAB

  Rutubetli duman. Sis.
 • ZABAZIB

  Devenin çok acıktığında karnının ötmesi.
 • ZABB

  Kertenkele, keler.
 • ZA'BEL

  (C.: Zeâbil) Karnı büyük, boynu ince olan çocuk.
 • ZABIT

  Mahkeme, meclis gibi yerlerde söylenenlerin olduğu gibi yazılmışı. * Alâkalılarca yazılarak karşılıklı imzalanan, karşılıklı anlaşmayı bildiren yazı. * Yazı varakası. * Birçok kimselerce imzalanan rapor.
 • ZÂBITA

  Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis. * Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ.
 • ZÂBITA-İ AHLÂKIYE

  Ahlâk zâbıtası.
 • ZÂBITA-İ BELEDİYE

  Belediye zâbıtası.
 • ZÂBİH

  (Zebh. den) Boğazlayan, kesen. Kurban kesen.
 • ZABİL

  Kısa boylu.
 • ZÂBİT

  (C.: Zâbitân) Askere kumanda eden rütbeli asker. * Kuvvetli, yavuz. * Zabteden. Başkalarını zabtedip idare etmeğe memur olan. * Subay. * Mc: Dediğini yaptıran, tuttuğunu koparan kimse.
 • ZÂBİTÂN

  (Zâbit. C.) Zâbitler. Subaylar.
 • ZABT

  Zabt etmek. İdâresi altına almak. * Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek. * Kavramak. * Kaydetmek. Hülâsasını yazmak. * Bağlamak.
 • ZABT U RABT

  Disiplin, âsâyiş, düzen. * Hüsn-ü tedbir ve basiret ile muhâfaza.
 • ZABTIYYE

  Jandarma veya polis kuvveti. Memleket içi âsâyiş ve intizamı te'min maksadı ile çalışan hükümet kuvveti.
 • ZABTIYYE NÂZIRI

  Emniyet genel müdürü.
 • ZABTIYYE NEZARETİ

  Emniyet Umum Müdürlüğü'nün eski ismi.
 • ZABT-NÂME

  f. Hâdise veya vak'a yerinde alâkalı kimselerin hâdisenin oluş şeklini imzâ altında kaydettikleri kâğıt. Zabıt tutulan kâğıt.
 • ZABU'

  (C.: Zıbâ) Sırtlan.
 • ZA'BUB

  Kısa boylu fena adam.
 • ZABY

  Geyik, karaca, gazâl denen hayvan.
 • ZABYAN

  Ağaç.
 • ZABZAB

  Men'etmek, engel olmak. * Ayıp. * Zahmet. Maraz, hastalık.
 • ZAC

  Kara boya.
 • ZA'C

  Koparmak.
 • ZACC

  Cenk arasında medet istemek. Savaşta yardım istemek.
 • ZACİR(E)

  Mâni olan, alıkoyan, yasak eden. Zecreden. Zorlayan.
 • ZAD

  Azık. Yolda yenecek veya içilecek gıda maddesi.
 • ZAD

  (Ziyadet. den) Artsın, çoğalsın.
 • ZAD

  f. "Doğma, doğmuş, evlâd" mânalarına gelerek birleşik kelime yapılır. Meselâ : Mâder-zad : Anadan doğma. Nev-zad : Yeni doğmuş.
 • ZADE

  f. Evlâd, oğul. * İyi insan. * Nikâh neticesi olmuş çocuk. * Kelime sonuna getirilerek birleşik kelimeler de yapılır. Meselâ: Şah-zade (Şehzade) $ : Padişah evlâdı.
 • ZADE

  (Ziyâdet. den fiil) Çoğaldı, ziyade oldu veya çok olsun, çoğalsın (meâlinde).
 • ZADEGÂN

  f. Asâlet. * Temiz ve meşhur soydan olan. Tanınmış ve temiz âileden olan. Aristokrat. * Meşhur ve belli âileler cemaatı.
1 2 3 4 5 6
...
27
Sonraki»