M Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • MAARIZ (MEÂRİZ)

  (Muarraz. C.) Bir sözü söyleyip başka bir şey murad etme ve cem' olmak, toplamak itibariyle ma'razlar, ta'rizler, adem-i tasrihler, sarahatsizlikler.
 • MAARÎ

  İnsanın daima çıplak kalan organ veya azası.
 • MAARÎC

  (Mi'rac. C.) Merdivenler.
 • MAARİF

  Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.
 • MAARİF-İ MÜTENEVVİA

  Çeşit çeşit bilgiler.
 • MAARİF-İ UMUMİYE NEZARETİ

  Maarif vekâleti. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MAARİF-MEND

  (C.: Maarifmendân) f. Bilgili, bilgi sahibi. Kültürlü.
 • MAARİF-MENDÂN

  (Maarifmend. C.) Bilgi sahibi kimseler, bilgililer.
 • MAARİF-PERVER

  f. Maarifin yayılıp intişar etmesine çalışan. Maârife ait şeyleri muhafaza eden.
 • MAARİK

  (Ma'rek ve Ma'reke. C.) Savaş meydanları, muharebe alanları. Harp sahaları.
 • MAARÎZ

  (Mi'raz. C.) Kapalı mânâlar. * Edb: Birden fazla mânası olan bir kelimenin, en uzak mânasını kasdetmeler.
 • MAARÎZ-ÜL KELÂM

  Kelâmda irad olunan kapalı mânâlar. Bir sözün asıl mânâsından başka mânâyı istemeler.
 • MAAS

  Ayağın siniri çekilip büzülmek. * Ayağın eğri olması.
 • MAASIR

  (Ma'sara. C.) Üzüm, susam gibi şeylerin sıkıldığı yerler.
 • MAASÎ

  (Ma'siyyet. C.) Günahlar. * İsyanlar.
 • MAAŞ

  Geçinilecek şey. Yaşayış. Aylık para.
 • MAAŞAT

  (Maâş. C.) Maaşlar. Memur, emekli, dul, yetim vs. gibi kimselere verilen aylıklar.
 • MAAŞEN

  Yaşayış bakımından.
 • MAAŞİR

  (Ma'şer. C.) (Bak: Ma'şer - İlticâ - Melce').
 • MAATIF

  (Ma'tıf ve Mı'taf. C.) Gözlenilecek veya bakılacak yerler.
 • MAATÎR

  (Mı'târ. C.) Devamlı güzel koku sürünenler.
 • MAA-T-TEESSÜF

  Yazık ki. Esefle. Teessüfle beraber.
 • MAAVİL

  (Mi'vel. C.) Taş, kaya parçalamakta kullanılan sivri kazmalar.
 • MAAVİN

  (Maunet. C.) Yardımlar, muâvenetler. * Yol yiyecekleri. Azıklar.
 • MAAYİB

  Ayıplar. Lekeler. Kusurlar.
 • MAAYİR

  Ayıplanmış.
 • MAAYİŞ

  (Maişet. C.) Geçinmek için gerekli şeyler.
 • MAAZ

  Şiddetle gadap etmek, çok fazlasıyla hiddetlenmek. * Bir nesne güç gelmek, zor gelmek.
 • MAAZ

  Sığınacak yer. Penah.
 • MAAZALİK

  Şu var ki. Bununla berâber.
 • MAAZALLAH

  Allaha sığındık. Allah korusun.
 • MAAZIM

  (Mu'zam. C.) Bir şeyde en büyük kısımlar.
 • MAAZİR

  (Bak: Meâzir)
 • MAAZİYADETİN

  Fazlasıyla, ziyadesiyle, çok miktarda, bol bol.
 • MA-BA'D

  Sonra. Gelecekteki.
 • MA-BA'DETTABİA

  (Mâba'de-t tabia) Metafizik. Beş duygu ile bilinmeyen varlıklar hakkında fikrî araştırma yapan felsefe kolu. Bu felsefe ile alâkalı olan.
 • MABA'Dİ

  (Mâbadi) Sonrası. Bundan sonrası.
 • MABAKİ

  Geri kalan, kalan, artan.
 • MA'BED

  (Mâbet) (İsm-i mekân) İbadet edilen yer. (Mescid, câmi gibi)
 • MA'BED-İ FERSUDE

  f. Eskimiş, yıpranmış mâbed.
 • MA-BEKA

  Arta kalan, bâkiye, geri kalan.
 • MA'BER

  (C.: Maâbir) (Ubur. dan) Geçit, kemer, köprü. * Geçilecek yer.
 • MABEYN

  Ara. Aradaki şey. İki şeyin arası. * Haremle selâmlık arasındaki oda. * Padişah yakınlarının bulunduğu oda.
 • MABGUZ

  (Bugz. dan) Nefret ve buğzedilmiş. Sevilmemiş.
 • MA-BİHİ-L-HAYAT

  Yaşamaya sebep olan, hayata vesile olan.
 • MA-BİHİ-L-İFTİHAR

  Kendi ile ve onunla iftihar edilecek şey.
 • MA-BİHİ-L-İMTİYAZ

  Kendisi ile imtiyaz kazanılan şey.
 • MA-BİHİ-L-İSTİHKAK

  Hak etme sebebi.
 • MA-BİHİ-L-İ'TİMAD

  İtimada vesile ve sebep olan şey.
 • MABSARA

  Bedihî ve zâhir olan hususlar. Açık ve meydanda olan hususlar.