V Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Osmanlıca Sözlükte Ara

 • VARA'

  Haramdan ve yaramaz işlerden sakınmak.
 • VARAKA

  Tek yaprak hâlindeki kâğıt. * Nebât yaprağı. Maden yaprağı. Kitap yaprağı. * Hasis kimse. * Peygamberimize (A.S.M.) ilk vahyin geldiği sırada Hz. Hatice vâlidemizin (R.A.) hâdiseyi kendisine bildirdiği ve o zamanın meşhur bir âlimi olan Varaka İbn-i Nevfel'in adı.
 • VARAKÎ

  Yaprakla ilgili. * Yaprak biçiminde.
 • VARAKKERDAN

  f. Boş ve faydasız işlerle uğraşan kimse.
 • VARAKPARE

  f. Kâğıt parçası. * Küçük yaprak. Yaprak parçası. * Ehemmiyetsiz yazı, tezkere.
 • VARDİYA

  İtl. Gemilerde beklenen nöbet. * Nöbet yeri. Nöbet beklenilen yer.
 • VARESTE

  f. Affedilmiş. Halâs bulmuş, kurtulmuş. * Rahat, serbest.
 • VARESTEGÎ

  f. Kurtulma, halâs bulma. * Rahatlık, serbestlik. * İlişiksizlik.
 • VARİ

  Semiz et. * Vahşi hımar, yabani eşek.
 • VARİ

  f. Benzer, gibi.
 • VÂRİD(E)

  (Vürud. dan) Ulaşan, yetişen, gelen, erişen. Akla gelen. * Olan. Bir şey hakkında söylenip tatbik edilen. * Hâzır, nâzır. * Bahadır.
 • VÂRİDÂT

  (Vâride. C.) Kâr, gelir. * Vârid olan. Bir kimseye veya hazineye ait gelir ve paralar. * Hatıra gelen, içe doğan.
 • VÂRİD-İ HÂTIR

  Akla gelen, hatıra gelen.
 • VÂRİDÎN

  (Vârid. C.) Gelenler, vâsıl olanlar.
 • VARİK

  (C: Vürük) Süs için palanın önüne geçirip astıkları saçaklı kıvrımlı esvap. * Nakışlı kumaştan yapılmış saçaklı palan ve eyer örtüsü.
 • VÂRİS

  Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. * Mirasçı. Kendisine miras düşen. Mirasa konan. Vefat eden birisinin maddî veya manevî mal ve mülkünde kullanmaya, tasarrufa salâhiyetli olan.
 • VÂRİSÎN

  (Vârisûn) Vâris olanlar. Vârisler.
 • VARİŞ

  Bir topluluk yemek yerken davetsiz olarak yemeğe katılan kimse.
 • VARTA

  Her çukur yer. Uçurum. * Kurtuluşun zor olduğu yer. Tehlike. Muhatara.
 • VARUN

  f. Ters, uğursuz, aksi.
 • VA'S (VÜUSE)

  (C: Vuasâ) şiddet, mihnet.
 • VASAA

  (C: Vusu) Kız kuşu.
 • VASAB

  (C.: Evsâb) Hastalık. Ağrı.
 • VASAFE

  Hizmetkârlık.
 • VASAİL

  (Vasâyil) : (Vasile. C.) Yemen'de çıkan çubuklu, alaca kumaşlar.
 • VASAT

  İki şeyin arası. * Orta, merkez, ara. Meydan. Cemiyet muhiti. İç.
 • VASATÎ

  İkisi ortası. Ortalama. Orta halde.
 • VASATÎ SAAT

  Hakiki güneşe tâbi olmak üzere, muntazam hareket ettiği tasavvur olunan mevhum bir güneşin, o yerin nısfun nehârından (meridyeninden) arka arkaya iki defa geçişi arasındaki zamanın yirmi dörtte biri.
 • VASAT-ÜL HÂL

  Orta halli, orta halde.
 • VASAT-ÜL KAME

  Orta boylu.
 • VASF

  Sıfat. Bir kimsenin veya şeyin taşıdığı hâl. Bir kimsenin veya şeyin durumunu anlatarak tarif etmek.
 • VASFETMEK

  Bir şeyin vasıflarını, hâlini, şeklini veya rengini tarif etmek, anlatmak.
 • VASF-I TAHSİNÎ

  Bir şeyin mahiyetini beyan etmekten ziyade lâfzını süslemek için kullanılan sıfatlar. Bunlar haşv-i melih kabilindendir.
 • VASFÎ (VASFİYE)

  Vasıfla, mahiyetiyle alâkalı. Beyan ve tarife dair.
 • VASIB

  Yerinde duran. Sürekli.
 • VASIB

  Hasta.
 • VASIF

  Vasfeden. Bildiren. * Medheden, öven.
 • VASIF TERKİBİ

  Gr: Birleşik sıfat. Bir ismin sonuna Farsça bir emir eklenerek yapılan terkib. Meselâ : Zevk-efzâ : Zevk artıran.
 • VÂSIK

  (Vüsuk. dan) Güvenen. İtimad eden.
 • VÂSIL

  Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan.
 • VÂSILÛN

  (Vâsılîn) Hakka, hakikata, marifete ermiş kimseler. Hakka erenler. Yetişenler.
 • VÂSIT

  Ortada bulunan. * İkisinin ortası.
 • VÂSITA

  İki şeyi birbirine ulaştıran. * Aracı. Arada bulunan. Vasıtalık eden.
 • VÂSITA-İ NECAT

  Necat vasıtası. Kurtuluşa sebep.
 • VASİ

  (Vesâyet. den) Bir ölünün vasiyetini yerine getirmeye me'mur edilen kimse. Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta olan bir kimsenin malını idare eden kimse.
 • VÂSİ'

  (Vasia) Geniş, enli. Bol. Engin. Meydanlı. * Her ihtiyacı olana vergisi kâfi ve bol bol ihsan eden. İlmi cümle eşyayı muhit, rızkı bütün mahlukata şâmil ve rahmeti bütün şeyleri kaplamış olan Allah (C.C.)
 • VASÎD

  Kapı eşiği.
 • VASÎF

  (C.: Vusafâ - Vesâif) Hizmetçi, uşak.
 • VÂSİ'-İ MUHİTA

  Muhitin genişliği.
 • VASÎL

  Birinden aslâ ayrılmaz kimse.